Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Dış Ticaret (Türkçe)

Dersler


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


MEKO 101  Mikro Ekonomi

Öğrenci, ekonominin temel kavramlarını ifade edebilecek, ekonomik analiz yöntemlerini uygulayabilecek ve ekonomik sistemlerin özelliklerini analiz edebilecektir.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


DT 100  Dış Ticarette Temel Kavramlar

Bu ders kapsamında dış ticaret teorileri, uluslararası rekabet ve dış ticaret politikaları konuları uygulamalı örnekler ile aktarılmaktadır.


MUH 100  Genel Muhasebe I

Öğrenci, muhasebenin temel kavramlarını açıklayabilecek, muhasebe usul ve esaslarını uygulayarak gerekli muhasebe kayıtlarını gerçekleştirecek, muhasebe defterlerini oluşturacak ve dönem sonu bilançosunu düzenleyebilecektir.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


MISL 101  İşletme I

Bu ders, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir niteliğe sahiptir.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


DT 102  Dış Ticarette Belgeler, Ödeme Şekilleri, Incoterms

Öğrenciler, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeleri tanıyacak ve uygulama alanlarını analiz edebilecektir.


MISL 102  İşletme II

Bu ders, işletmelerin değişen kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir. İşletme 1 dersinin devamı niteliğinde olup, işletme fonksiyonlarındaki güncel değişmeleri öğrencilere öğretmeyi amaçlamaktadır.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MEKO 102  Makro Ekonomi

Bu derste Makro-ekonomik terimler ile işsizlik ve milli gelir ana başlıklarında genel ekonomik konjonktür anlatılmaktadır.


DT 201  Gümrük İşlemleri

Bu derste, gümrüklerin uluslararası ticarette rolü ve önemi, gümrük mevzuatı ve işlemleri örneklerle birlikte öğretilmektedir.


DT 203  Tarımsal Ürünlerin İhracatı

Tarımsal ürünler pazarlaması hem tarımsal ürünlerin özelliğinden hem de büyük bir pazar potansiyeli oluşturduğundan dolayı özel bir disiplin olarak ele alınıp öğretilmektedir.


DT 205  Dış Ticarette Tutundurma

Bu derste, dış ticarete özel pazarlama iletişimi fonksiyonları kuramsal altyapı ve farklı sektörlerden güncel örnekler ile birlikte öğretilmektedir.


DT 207  E-Ticaret Uygulamaları

Sürekli değişim ve gelişim içinde olan dijital dünya, ticaret hacmi bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu ders ile birlikte öğrencilerin e-ticaret alanındaki bu potansiyeli öğrenmeleri ve pratik bilgilere sahip olmaları sağlanmaktır.


DT 209  Mesleki Gelişim Etkinlikleri I

Öğrenciler bu ders ile birlikte, Türkiye ve İzmir gerçeği odağında uluslararası ticaretin global niteliklerine sahip olacağı, sektörel etkinlikleri düzenli ve etkin takip edeceği, kendi iletişim ağını oluşturabileceği bir eğitim almaktadır.


DT 202  İhracatta Planlamanın Temel Unsurları

Bu ders, ihracat sürecinde planlamanın temel unsurlarına yönelik bilgi sahibi olunmasını, ihracatta pazar araştırmasından başlayarak ihracat sürecinin operasyonel aşamalarını, lojistik süreçlerini, ödeme ve vergi uygulamalarını, ülkelere ve pazar yapısına göre doğru planlamayı öğretmektedir.


DT 204  Dış Ticarette Pazarlama Araştırmaları

Dış Ticarette Pazarlama Araştırmaları, sektörün güncel ihtiyaçlarına yanıt verecek donanımı sağlayan bir derstir. Pazarlama araştırmaları, uluslararası ticarette sunulan mal ve hizmet odağında alınan kararların bilimsel altyapısını oluşturmak amacıyla tercih edilmektedir. İhracat ve ithalat süreçlerinde sıklıkla başvurulan pazarlama araştırması, öğrencilere niteliksel, niceliksel ve karma yöntemleri yönetebildiği uygulamalı bir yeterlilik kazandırmaktadır. Öğrencilerimiz, bu derste ağırlıklı olarak bilgisayar laboratuvarında alacakları uygulamalı eğitim ile kendi tasarlayacakları pazarlama araştırması projelerini gerçekleştirmektedir.


DT 206  Lojistik ve Perakende Yönetimi

Öğrenci, Lojistik ve Perakende Yönetimi hakkında bilgiye sahip olacak, tedarik zinciri, lojistik yönetimi, perakendecilik, dış kaynak kullanımı, fiyatlandırma, ürün çeşitlendirme ve diğer pazarlama stratejileri gibi konuları öğrenecektir.


DT 208  Dış Ticaret ve Hizmet Sektörü

Dış ticaret ve Uluslar arası hizmetler ticaretinin tanımı, kapsamı, özellikleri, sınıflandırılması, anlaşmaları (GATS), karşılaştırılmaları (tablolar) analizler ve değerlendirilmeleri.


DT 212  Mesleki Gelişim Etkinlikleri II

Mesleği ile ilgili alışılageldik alanların tekrar incelenmesi ve/veya değişim ve gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan fırsatların farkındalığının yaratılması için alan çalışması yaptırmak


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


DT 110  Dış Ticarette Paket Programlar

Bu derste öğrencilerin ihracat entegre programını, ihracat sipariş takibini, ihracat yükleme takibini, ihracat evrakları hazırlamayı ve gümrük belge uygulamalarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.


DT 120  Dış Ticarette Pazarlama Teknikleri

Uluslararası pazarlamanın teorik ve pratik alt yapısı, küresel pazarlama çevresi, yönetimi ve stratejileri incelenecektir.


DT 130  Dış Ticaret Mevzuatı

Öğrenci, dış ticaret mevzuatı ile ilgili ihracat, ithalat, gümrük ve kambiyo mevzuatları hakkında kanun, tüzük ve yönetmelikleri öğrenecek ve ithalat, ihracat işlemlerinde mevzuatı uygulayabilecektir.


DT 214  Uluslararası Ticari Çevreler

Bu derste uluslararası ticareti düzenleyen ulusal ve uluslararası temel kurumlar aracılığı ile, Avrupa Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü, Dünya Ticaret Odası, Ticaret Anlaşmaları ve Diğer Uluslararası Örgütler (G-8,IMF, AGİT, AB, OECD vb.) küresel ve bölgesel ticaret ilişkileri üzerinde durulmaktadır.


DT 215  Uluslararası Satışlar ve Görüşmeler

Uluslararası satış ve anlaşmalar dersi, küresel kişisel satış ve uluslararası satış yönetiminin kurallarını içermektedir. Küreselleşme, karşılıklı kültürel görüşmeler, küresel pazarların tahmin edilmesi ve tanımlanması, küresel insan kaynakları gibi küresel çevrede satış yönetimi için önem taşıyan kavramları içerir.


DT 216  Dış Ticarette Standardizasyon

Öğrenci dış ticarette standartizasyona ilişkin işlemlerini yapabilecektir. Standardizasyonun Gelişim Süreci. Standard Çeşitlerini Ayırt Etme. Standardizasyonun sağladığı yararları kavrama.


DT 217  Uluslararası Pazarlama

Bu derste firmaların uluslararası pazarlama yoluyla nasıl pazar seçecekleri ve hangi stratejileri kullanarak pazarda başarı sağlayacakları incelenecektir


ING 215  Uluslararası Ticaret İngilizcesi

Bu ders uluslararası ticaret ile ilgili terminolojiyi öğretmeyi, gerekli iletişim dilinin kavranmasını geliştirmeyi ve uluslararası ticaret işlemlerinde temel yazılı ve sözlü iletişimin kurulabilmesini amaçlar.


MINT 230  Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.


MPAZ 110  Sunum Teknikleri

Bu derste, etkili sunum tekniklerinin teorik ve pratik tüm yönleri uygulama ağırlıklı olarak öğretilmektedir. İletişimin yazılı, sözlü ve sözsüz unsurları, etkili bir sunum hazırlamak için gerekli aşamalar ve sunum esnasında karşılaşılacak sorunlar ile bunların çözümleri değerlendirilmektedir.


MTOI 220  Koçluk, Liderlik ve Kariyer Yönetimi

Bu derste; Dönüşüm Modeli, Koçluk ve Liderlik Yetkinlikleri, Liderlik Stilleri, Özdeğerlendirme Araçları, Değerler ve Liderlikteki Önemi, Etkili İfade ve Hikaye Anlatımı Tekniği, Koçluk Araçlarını Tanıma ve Uygulama konuları işlenecektir.


MTOI 225  Girişimcilik

Bu ders kapsamında girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması gibi konulara değinilecektir.


MTOI 230  Tüketici Davranışı

Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu ders, iletişim ve iletişimin ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve dilbilim gibi alanlardan elde edilen içeriklerden ve sektör tabanlı örnek durum analizlerinden oluşmaktadır.


RTV 240  Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişime yönelik temel kavramlar, kurumların farklı paydaşlarına yönelik olarak değişik amaçlarla gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları ve bu çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler ele alınmaktadır.


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.