Dersler


MEKO 101  Mikro Ekonomi

Öğrenci, ekonominin temel kavramlarını ifade edebilecek, ekonomik analiz yöntemleri uygulayabilecek ve ekonomik sistemlerin özelliklerini analiz edebileceklerdir.


ING 101  İngilizce I

Temel İngilizce okuma, anlama, yazma ve dinleme becerilerini içerir.


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


DT 100  Dış Ticarette Temel Kavramlar

Dış ticaret teorileri, uluslararası rekabet ve dış ticaret politikaları


MUH 100  Genel Muhasebe I

Öğrenci, muhasebenin temel kavramlarını açıklayabilecek, muhasebe usul ve esaslarını uygulayarak gerekli muhasebe kayıtlarını gerçekleştirecek, muhasebe defterlerini oluşturacak ve dönem sonu bilançosunu düzenleyebilecektir.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


MISL 101  İşletme I

“İşletme 1” dersi, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir.


ING 102  İngilizce II

Temel İngilizce okuma, yazma ve anlama becerilerini içerir.


DT 102  Dış Ticarette Belgeler, Ödeme Şekilleri, Incoterms

Öğrenci, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeleri tanıyacak ve uygulama alanlarını analiz edebilecektir.


MISL 102  İşletme II

İşletme II dersi, işletmelerin değişen kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir. İşletme I dersinin devamı niteliğinde olup, işletme fonksiyonlarındaki güncel değişmeleri öğrencilere öğretmeyi amaçlamaktadır.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MEKO 102  Makro Ekonomi

Bu derste Makro-ekonomik terimler ile işsizlik ve milli gelir ana başlıklarında genel ekonomik konjonktür anlatılmaktadır.


DT 201  Gümrük İşlemleri

Öğrenci, gümrük mevzuatını tanıyacaktır. Gümrüklerde uygulanacak temel mevzuatı tanıyabilecektir. Gümrüklerde temsil yöntemlerini ayırt edebilecektir. Gümrük vergilerini hesaplayabilecektir. Eşyanın menşeini ve gümrük kıymetini tespit edebilecektir.


DT 203  Tarımsal Ürünlerin İhracatı

Tarımsal ürünler pazarlaması hem tarımsal ürünlerin özelliğinden hem de büyük bir Pazar potansiyeli oluşturduğundan dolayı özel bir disiplin olarak ele alınıp,öğretilmektedir


DT 205  Dış Ticarette Tutundurma

Bu derste, Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve ilgili tüm boyutları Dış Ticaret kapsamında incelenecektir.


DT 207  E-Ticaret Uygulamaları

E- ticaret faaliyetlerini planlayabilme, yürütebilme


DT 209  Mesleki Gelişim Etkinlikleri I

Mesleği ile ilgili alışılageldik alanların tekrar incelenmesi ve/veya değişim ve gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan fırsatların farkındalığının yaratılması için alan çalışması yaptırmak


DT 202  İhracatta Planlamanın Temel Unsurları

İhracatta planlama


DT 204  Dış Ticarette Pazarlama Araştırmaları

Dış ticarette pazarlama, analiz, ölçme ve ölçeklendirme konuları uygulama ve örnek olay dahilinde işlenecektir.


DT 206  Lojistik ve Perakende Yönetimi

Öğrenci, Lojistik ve Perakende Yönetimi hakkında bilgiye sahip olacak, tedarik zinciri, lojistik yönetimi, perakendecilik, dış kaynak kullanımı, fiyatlandırma, ürün çeşitlendirme ve diğer pazarlama stratejileri gibi konuları öğrenecektir.


DT 208  Dış Ticaret ve Hizmet Sektörü

Dış ticaret ve Uluslar arası hizmetler ticaretinin tanımı, kapsamı, özellikleri, sınıflandırılması, anlaşmaları (GATS), karşılaştırılmaları (tablolar) analizler ve değerlendirilmeleri.


DT 212  Mesleki Gelişim Etkinlikleri II

Mesleği ile ilgili alışılageldik alanların tekrar incelenmesi ve/veya değişim ve gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan fırsatların farkındalığının yaratılması için alan çalışması yaptırmak


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


DT 110  Dış Ticarette Paket Programlar

Bu derste öğrencilerin ihracat entegre programını, ihracat sipariş takibini, ihracat yükleme takibini, ihracat evrakları hazırlamayı ve gümrük belge uygulamalarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.


DT 120  Dış Ticarette Pazarlama Teknikleri

Uluslararası pazarlamanın teorik ve pratik alt yapısı, küresel pazarlama çevresi, yönetimi ve stratejileri incelenecektir.


DT 130  Dış Ticaret Mevzuatı

Öğrenci, dış ticaret mevzuatı ile ilgili ihracat,ithalat, gümrük ve kambiyo mevzuatları hakkında kanun, tüzük ve yönetmelikleri öğrenecek ve ithalat,ihracat işlemlerinde mevzuatı uygulayabilecektir.


DT 214  Uluslararası Ticari Çevreler

Bu derste uluslararası ticareti düzenleyen ulusal ve uluslararası temel kurumlar aracılığı ile, Avrupa Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü, Dünya Ticaret Odası, Ticaret Anlaşmaları ve Diğer Uluslararası Örgütler (G-8,IMF, AGİT, AB, OECD vb.) küresel ve bölgesel ticaret ilişkileri üzerinde durulmaktadır.


DT 215  Uluslararası Satışlar ve Görüşmeler

Uluslararası satış ve anlaşmalar dersi; küresel kişisel satış ve uluslararası satış yönetiminin kurallarını içermektedir. Küreselleşme, karşılıklı kültürel görüşmeler, küresel pazarların tahmin edilmesi ve tanımlanması, küresel insan kaynakları gibi küresel çevrede satış yönetimi için önem taşıyan kavramları içerir


DT 216  Dış Ticarette Standardizasyon

Öğrenci dış ticarette standartizasyona ilişkin işlemlerini yapabilecektir. Standardizasyonun Gelişim Süreci. Standard Çeşitlerini Ayırt Etme. Standardizasyonun sağladığı yararları kavrama.


DT 217  Uluslararası Pazarlama

Bu derste firmaların uluslararası pazarlama yoluyla nasıl pazar seçecekleri ve hangi stratejileri kullanarak pazarda başarı sağlayacakları incelenecektir


MTOI 207  Toplam Kalite Yönetimi

Ders kapsamında kalite kavramı, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi yorumlanır. Turizm işletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulaması işlenir.


MTOI 220  Koçluk, Liderlik ve Kariyer Yönetimi

Bu derste; Dönüşüm Modeli, Koçluk ve Liderlik Yetkinlikleri, Liderlik Stilleri, Özdeğerlendirme Araçları, Değerler ve Liderlikteki Önemi, Etkili İfade ve Hikaye Anlatımı Tekniği, Koçluk Araçlarını Tanıma ve Uygulama konuları işlenecektir.


MTOI 230  Tüketici Davranışı

Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


MUH 209  Dış Ticaret İşlemleri

Öğrenci, dış ticaret belgelerini düzenleyebilecek şekilde konular işlenecektir. Öğrenci, ticari belgeleri düzenleyebilecektir, taşıma ile ilgili belgeleri tanıyacaktır, dolaşım belgelerini düzenleyebilecektir, diğer belgeleri düzenleyebilecektir.


MUH 270  Finansal Yönetim

Bu ders ile öğrenci, finansal yönetimin temel ilkelerini öğrenerek finansal karar alma becerisini geliştirecek ve bu amaç doğrultusunda gerekli analiz yöntemlerini uygulayarak optimal sermaye yapısı, çalışma sermayesi gibi konularda karar alabilecek ve çeşitli yatırım projeleri arasından en etkin olan yatırımı seçebilecektir.


RTV 105  Temel Fotoğrafcılık

Bu derste, fotoğrafın tarihçesinden başlanarak sırasıyla, fotoğraf makineleri, işleyişi ve çalışma prensipleri incelenecek, fotoğraf çekim teknikleri, fotoğrafın okunması, ışık, kompozisyon, çerçeveleme ve fotoğrafın iletişim süreçlerindeki yeri tartışılacaktır.


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu dersin içeriği, iletişim kavramının tanımı amacı önemi açısından temel iletişim bilgilerini ele almaktadır.


RTV 240  Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişime yönelik temel kavramlar, kurumların farklı paydaşlarına yönelik olarak değişik amaçlarla gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları ve bu çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler ele alınmaktadır.


RTV 250  Haber Yazımı Atölyesi

Gazetecilik ve haberciliğin temel ve etik kavramları, haber oluşturma ve yazma süreçleri öğrencilere öğretilecektir.